Vnitřní řád Contemporary - prostor pro tanec
Podmínky účasti na akcích Contemporary - prostor pro tanec
Provozní řád

Přihlášením na lekci, kurz, seminář, workshop či jinou akci se přihlášený stává účastníkem. Účastník se zavazuje dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou zdraví, majetku a požární ochranou a také se řídit pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazuje dodržovat provozní řády zázemí a sálů, ve kterých akce (lekce, kurz, seminář, apod. - dále jen „akce“) probíhá, například - respektovat zákaz kouření nebo používat obuv určenou pro tanec a cvičení v souladu s podlahou sálů. Přihlášením na akci Contemporary - prostor pro tanec účastník souhlasí a prohlašuje, že se účastní na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.


Zdravotní stav

Pokud účastník trpí nějakým zdravotním problémem nebo je v jiném stavu, prohlašuje, že konzultoval(a) s lékařem, zda je pro něho tanec nebo cvičení vhodné. Vždy informuje o situaci svého lektora. U nezletilých toto zajišťují jeho zákonní zástupci. V případě, že onemocní dítě infekční nemocí, má vši apod., zavazují se jeho zákonní zástupci o takové skutečnosti neprodleně informovat provozovatele. Přihlášením na akci Contemporary - prostor pro tanec účastník souhlasí a prohlašuje, že se účastní na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.


Šatny, odložené věci

Za odložené věci neručíme. Účastník si nosí vlastní zámek (kladku) a cenné věci si případně nosí do sálu. Šatní skříňky slouží k odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce, na kterou je účastník řádně přihlášen. Provozovatel může využít svého práva skříňky po zavírací době otevřít a jejich obsah vyklidit. Obsah zapečetí a uloží k vyzvednutí na recepci po dobu maximálně jednoho měsíce.


Dárkové poukazy

Contemporary - prostor pro tanec nabízí dárkové poukazy na všechny akce a kurzy. Dárkové poukazy je možno uhradit hotově nebo bankovním převodem. Na poukaz nelze vrátit hotovost ani jej v hotovosti čerpat. Na akci je nutné se předem přihlásit. Poukaz se uplatňuje jednorázově v plné výši v době platnosti poukazu a v této době jej odevzdat na recepci.


Contemporary karty

Contemporary - prostor pro tanec nabízí několik druhů permanentek či karet. Lekce je nutné si předem zarezervovat. Zakoupení permanentky držitele automaticky neopravňuje ke vstupu na lekci.


Nahrazování zameškaných lekcí

V průběhu trvání pravidelného kurzu si účastník může nahradit až tři lekce v jiném paralelně probíhajícím pravidelném kurzu (nikoli v seminářích, workshopech, letních školách apod., to lze pouze ve vyjímečných případech po dohodě na recepci). Po skončení kurzu není nahrazení lekcí možné. Za zameškané lekce nelze vrátit peníze ani je odečítat z jiného kurzovného. Nahrazování zameškaných lekcí z workshopů a letních škol není možné. Na náhradě zameškané lekce je nutné se předem osobně, e-mailem nebo telefonicky domluvit.


Storno podmínky

Ruší-li účastník svou rezervaci na akci (= kurz, seminář, otevřená lekce, soustředění, speciál, atd.), pak má povinnost informovat Contemporary - prostor pro tanec o této skutečnosti písemně e-mailem na info@contemporary.cz a evka@contemporary.cz nebo na telefonu 737 331 760 minimálně týden před zahájením akce. Storno podmínky jsou vázány na termín obdržení zprávy. Zajistí-li účastník za sebe náhradníka (jiného klienta), který nastoupí za něj, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek. V případě speciálních a letních akcí je storno poplatkem nevratná záloha. V ostatních případech platí tyto podmínky:

  1. Pravidelný kurz pro dospělé a pro děti: Ruší-li účastník rezervaci pravidelného kurzu pro dospělé nebo pro děti v době kratší než jeden týden před zahájením kurzu, nabývá kompenzaci v podobě převedení 50 % z aktuální ceny kurzu na zaslaný bankovní účet. Ruší-li účast na akci v době kratší než 2 dny před zahájením nebo po jejím skončení, nezískává nárok na žádnou kompenzaci.
  2. Contemporary karta: Ruší-li účastník rezervaci na lekci více než 24 hodin před jejím začátkem zůstane mu připsaná na kartě. Ruší-li ji v době kratší než 24 hodin nebo po jejím proběhnutí je lekce odečtená z jeho karty.
  3. Jednorázová akce (otevřená lekce, seminář, speciál, soustředění, letní škola, workshop, apod.): Ruší-li účastník rezervaci na jednorázové akci minimálně týden před jejím konáním, nabývá tyto podoby kompenzace: a) Převedení kurzovného do jiného kurzu nebo open class. b) Převedení 50% z ceny akce na bankovní účet. Ruší-li účast na jednorázové akci 5 a méně pracovních dní před začátkem, nezískává nárok na žádnou kompenzaci.
  4. Soustředění a příměstské tábory: Ruší-li účastník rezervaci na takovou akci minimálně měsíc před jejím konáním, nabývá tyto podoby kompenzace: a) Převedení financí na kurzovné následujícího pololetí, využití financí na různé akce pořádané studiem. b) Převedení 50% z ceny akce na bankovní účet. Ruší-li účast na akci 2 týdny před začátkem, nezískává nárok na žádnou kompenzaci.
  5. Akce hrazená dárkovými poukazy: Za stornované akce, které byly hrazeny dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů, se zbývající část kurzovného převede do jiného kurzu nebo lekce.


Nástup v průběhu kurzu

Nástup do již rozběhnutého (a neobsazeného) kurzu je možný. Účastník si může vyzkoušet jednu lekci ve vybraném kurzu a po jejím absolvování a případné konzultaci s lektorem kvůli zameškané látce si doplatit zbytek kurzovného. Lze také uhradit celé kurzovné a zameškanou lekci či lekce si nahradit v jiném paralelním kurzu s obdobnou náplní, který doporučí lektor.


Předávání dětí rodičům před a po skončení dětských kurzů

Před a po skončení akce za děti přebírají v prostorách Contemporary - prostor pro tanec odpovědnost rodiče či jejich zástupci. Provozovatel nenese za dítě odpovědnost, pokud dítě bez předchozího oznámení pracovníkovi provozovatele opustí v průběhu akce prostory studia, nebo způsobí provozovateli škodu na zařízení či vybavení. Za děti hradí škodu rodiče.


Zrušení akce ze strany Contemporary - prostor pro tanec

Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení akce ze strany Contemporary - prostor pro tanec. V tomto případě bude stanoven náhradní termín nebo bude zbývající část kurzovného vrácena bez jakýchkoli administrativních poplatků nebo převedena na jinou akci.


Změna lektora, krátkodobá absence, suplování

V případě absence lektorky/lektora zajistí Contemporary - prostor pro tanec adekvátní náhradu. Ve výjimečných situacích může Contemporary - prostor pro tanec konkrétní lekci či kurz zrušit nebo přesunout. O této skutečnosti je účastník informován telefonicky nebo e-mailem. V případě dlouhodobé absence lektora zajistí Contemporary - prostor pro tanec adekvátní náhradu. Ve výjimečných situacích může Contemporary - prostor pro tanec kurz zrušit. V takovém případě bude zbývající část kurzovného vrácena.


Pořizování fotografických, audio a videozáznamů

Natáčet na video, nebo jakkoliv jinak zaznamenávat průběh akcí (kurzů, seminářů ad.) je zakázáno, pokud není na zvláštních akcích povoleno vedením Contemporary - prostor pro tanec. Vyhrazujeme si právo v případě porušení tohoto ustanovení okamžitě zrušit bez náhrady účast porušitele na kurzu, semináři či jiné akci.


Další ustanovení

Na akcích a v prostorách Contemporary - prostor pro tanec je zakázáno umísťování letáků, plakátů a jiných propagačních předmětů, nabízení vlastního zboží nebo služeb klientům Contemporary - prostor pro tanec. V případě, že účastník způsobí při akci škodu na zařízení/vybavení provozovatele, je povinen ji nahradit. Za děti hradí škodu rodiče. Apelujeme na dodržování etických zásad a pravidel slušnosti. Contemporary - prostor pro tanec si vyhrazuje právo vyloučit bez náhrady z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy.


Datum poslední aktualizace: 13. 7. 2015.
Contemporary - prostor pro tanec si vyhrazuje právo Podmínky účasti na kurzech měnit. Přihlášením na kurz nebo jinou akci potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s podmínkami účasti výše uvedenými.

ZAVŘÍT